فوم ضربه گیر

فوم های ضربگیر :

یخچال و وسایل برقی _فریت بار _پایه های مبل 

بسته بندی وسایل شکستنی و وسایل چوبی